Jak uzyskać pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza?

0
2983

Zanieczyszczenie powietrza to wciąż narastający problem, który dotyczy praktycznie całego kraju. Liczne szkodliwe substancje gazowe i pyły wydobywające się z instalacji w procesach technologicznych w zastraszającym tempie zatruwają środowisko, powodując wiele niepożądanych skutków dla zdrowia mieszkańców. Zbyt wysokie stężenie lotnych produktów spalania w powietrzu ma działanie kancerogenne i dlatego instytucje zajmujące się ochroną środowiska wprowadzają szereg regulacji, które mają zapobiec pogarszaniu się stanu atmosfery. Ograniczenia emisji szkodliwych substancji mają na celu poprawę składu powietrza oraz eliminację nadmiernego zanieczyszczenia.

W jaki sposób reguluje się emisję zanieczyszczeń pyłowo – gazowych?

Wprowadzenie odpowiednich regulacji ilości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza dotyczy głównie przedsiębiorców, którzy prowadząc określoną działalność posiadają instalacje odprowadzające lotne zanieczyszczenia. Każdy z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien przed rozpoczęciem działalności sprawdzić czy w jego przypadku konieczne jest pozwolenie na emisję lotnych produktów ubocznych. Tego typu pozwolenie wydaje odpowiedni do miejsca zamieszkania przedsiębiorcy organ ochrony środowiska. W tej instytucji można dowiedzieć się czy daną działalność takie pozwolenie na emisję obowiązuje i w jaki sposób ją uzyskać, a także co grozi w przypadku niezastosowania się do obowiązującego prawa.

Czy każda działalność związana z emisją zanieczyszczeń musi mieć pozwolenie?

Pozwolenie na emisję i wprowadzenie gazów oraz pyłów do powietrza konieczne jest w przypadkach, kiedy ta emisja ma przebiegać w sposób zorganizowany, czyli poprzez komin lub wentylację mechaniczną. Przykładami takiej działalności, która w ten sposób odprowadza zanieczyszczenia są kotły grzewcze, suszarnie i chlewnie. Dla niektórych instalacji pozwolenie na wprowadzenie pyłów i gazów jest potrzebne także wtedy, kiedy odbywa się to w sposób nieorganizowany, a w innych sytuacjach zamiast pozwolenia wystarczy zgłoszenie działalności do odpowiednich organów. O pozwolenie nie trzeba występować między innymi w przypadku, kiedy instalacja służy badaniu nowych produktów oraz procesów oraz okres prowadzenia badań nie trwa dłużej niż dwa lata.

Jak krok po kroku uzyskać pozwolenie na emisję?

  • W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do miejscowego organu ochrony środowiska, który dodatkowo wymaga uzupełnienia o kilka dokumentów.
  • Potrzebne jest potwierdzenie, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Następnym koniecznym pismem jest streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
  • Istotne jest dołączenie do kompletu pełnomocnictwa oraz dowodu potwierdzającego opłatę skarbową wniesioną za pełnomocnictwo.
  • Wymaganym załącznikiem do wniosku o pozwolenie jest także oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej oraz dowód opłacenia tejże.
  • W przypadku nowo wybudowanej lub przebudowanej instalacji wniosek należy złożyć przed jej uruchomieniem.

W jaki sposób organ ochrony środowiska sprawdza i przyznaje pozwolenie?

Jeżeli we wniosku znajdują się jakieś błędy formalne, urząd wzywa wnioskodawcę do poprawienia i powinien on to uczynić w ciągu siedmiu dni. W okresie do czternastu dni należy opłacić naliczoną opłatę skarbową, w przeciwnym przypadku organ oddali wniosek. Termin wydania pozwolenia na emisję wynosi z reguły około miesiąca, ale może się wydłużyć do dwóch miesięcy, wtedy urząd powiadamia o tym fakcie. Wydane przez organ ochrony środowiska pozwolenie jest ważne przez dziesięć lat od dnia wydania. Od decyzji przysługuje możliwość odwołania w terminie do czternastu dni od daty jej doręczenia.

Czy urząd ochrony środowiska może nie wydać pozwolenia?

Oprócz oczywistej sytuacji, kiedy we wniosku znajdują się błędy formalne, które nie zostały poprawione, istnieje kilka innych okoliczności wykluczających wydanie pozwolenia.

Urząd nie wyda zgody na emisję, kiedy instalacja może spowodować pogorszenie stanu powietrza w znacznych rozmiarach, a także stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Niezastosowanie w instalacji odpowiednich technologii, jeżeli urządzenia nie spełniają wymogów dopuszczalnych standardów emisji, a także jeśli odprowadzanie zanieczyszczeń odbywać miałoby się w strefie przemysłowej i naruszałoby ustalenia zawarte w rozporządzeniu o jej utworzeniu, urząd ochrony środowiska nie wyda pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza. W przypadku kiedy cofnięto pozwolenie również można takiej zgody nie uzyskać.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ